สำนักงานผู้อำนวยการ

 ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
 นางสาวศิริพัตร์  ตันเสถียร
 (Miss Siripat  Tansathien)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 15406
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นางอภิรดี  สุขีเกตุ
 (Mrs. Apiradee  Sukheeket)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 15400
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นางสาวสายรุ้ง  ลิวัลย์
 (Miss Sairung  Liwan)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 15405
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นางสาวสุกัญญา  หงษาครประเสริฐ
 (Miss Sukunya  Hongsakonpasat)
 นักวิชาการพัสดุ
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 15404
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นายกรสุวรรณ์  ศดิสสุวรรณกุล
 (Mr. Kornsuwan  Sudidsuwankun)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 15407
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นางสาวอรวรรณ  ภูมี
 (Miss Orawan Pumee)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 15410
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.