ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้

 หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้
 นายสุเมธ  กลิ่นหอม
 (Mr. Sumet  Klinhom)
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11936, 15448
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นายณัฐนัย  ศรีโรจน์
 (Mr. Natthanai  Sriroch)
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 15445
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นายชัยพร  สุวรรณประสพ
 (Mr. Chaiporn  Suwanparsop)
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11937, 15448
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นายวิชัยยุทธ  ทองมาก
 (Mr. Vichaiyut  Tongmak)
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11937
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นายกิตติพงศ์  อินทรพาณิช
 (Mr. Kittipong  Intarapanit)
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11937
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นายยอดชาย  ไทยประเสริฐ
 (Mr. Yoadchai  Thaiprasert)
 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11942
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นายเมธี  คชาไพร
 (Mr. Methee  Kachapai)
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปฏิบัติการ)
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11940
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 นางมานิตา ภัยวิมุติ
 (Mrs. Manita Phaivimut)
 นักวิชาการช่างศิลป์
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 15446
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 นายเด่นชัย  ทองรัสมี
 (Mr. Denchai  Tongrussamee)
 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11941, 15408
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 นายภาณุพงษ์  เงินแก้ว
 (Mr. Panupong Ngoenkaew)
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11944, 15414
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 นายภูวศิษฐ์ สุริยชัยโยธิน
 (Mr. Phuwasit Suriyachaiyothin)
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11945
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประจำ มศว องครักษ์

 นายไพรัตน์  ดีเทียนอินทร์
 (Mr. Pirat  Deetianin)
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 21110-3
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ห้องทำงาน : ศร. 205

 นางจุไรรัตน์  ดีเทียนอินทร์
 (Mrs. Churairat  Deetian-in)
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 21110-3
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ห้องทำงาน : ศร. 205