ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา
 นายชณรรษ  หาญอาษา
 (Mr. Chanut  Hanarsa)
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11941, 11943, 11938
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 นายสุรเชษฐ์  มีฤทธิ์
 (Mr. Suraches  Meerith)
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11939
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 นางสาวฉันทนา  บุญโล่ห์
 (Miss Chantana  Boonlo)
 นักวิชาการศึกษา
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11943
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้

 หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้
 นายสุเมธ  กลิ่นหอม
 (Mr. Sumet  Klinhom)
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11936, 15448
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นายณัฐนัย  ศรีโรจน์
 (Mr. Natthanai  Sriroch)
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 15445
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นายชัยพร  สุวรรณประสพ
 (Mr. Chaiporn  Suwanparsop)
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11937, 15448
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นายวิชัยยุทธ  ทองมาก
 (Mr. Vichaiyut  Tongmak)
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11937
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นายกิตติพงศ์  อินทรพาณิช
 (Mr. Kittipong  Intarapanit)
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11937
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นายยอดชาย  ไทยประเสริฐ
 (Mr. Yoadchai  Thaiprasert)
 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11942
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นายเมธี  คชาไพร
 (Mr. Methee  Kachapai)
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปฏิบัติการ)
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11940
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 นางมานิตา  ภัยวิมุติ
 (Mrs. Manita  Phaivimut)
 นักวิชาการช่างศิลป์
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 15446
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 นายเด่นชัย  ทองรัสมี
 (Mr. Denchai  Tongrussamee)
 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11941, 15408
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 นายภาณุพงษ์  เงินแก้ว
 (Mr. Panupong Ngoenkaew)
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11944
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 นายภูวศิษฐ์  สุริยชัยโยธิน
 (Mr. Phuwasit  Suriyachaiyothin)
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11945
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประจำ มศว องครักษ์

 นายไพรัตน์  ดีเทียนอินทร์
 (Mr. Pirat  Deetianin)
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 21110-3
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ห้องทำงาน : ศร. 205

 นางจุไรรัตน์  ดีเทียนอินทร์
 (Mrs. Churairat  Deetian-in)
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 21110-3
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ห้องทำงาน : ศร. 205

 

 คณะผู้บริหารสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

  ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง  ศรีประเสริฐภาพ
  (Assistant Professor Dr.Khwanying  Sriprasertpap)
  โทร : 0-2649-5000 ต่อ 15411, 15406-7, 15079
  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ห้องพัก 1 : ห้อง 14-203 ชั้น 2 อาคาร 14 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
  ห้องพัก 2 : ห้อง 12-810 ชั้น 8 อาคาร 12 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและนวัตกรรมการศึกษา
  อาจารย์ ดร.แจ่มจันทร์  ศรีอรุณรัศมี
  (Dr.Jaemjan  Sriarunrasmee)
  โทร : 0-2649-5000 ต่อ 15079, 15406-7, 15580
  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ห้องพัก 1 : สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 1 อาคาร 14 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
  ห้องพัก 2 : ห้อง 12-910 ชั้น 9 อาคาร 12 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้
  นายสุรเชษฐ์  มีฤทธิ์
  (Mr. Suraches  Meerith)
  โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11939
  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
  นางสาวศิริพัตร์  ตันเสถียร
  (Miss Siripat  Tansathien)
  โทร : 0-2649-5000 ต่อ 15406
  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้
  นายสุเมธ  กลิ่นหอม
  (Mr. Sumet  Klinhom)
  โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11936, 15448
  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา
  นายชณรรษ  หาญอาษา
  (Mr. Chanut  Hanarsa)
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11941, 11943, 11938
  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สำนักงานผู้อำนวยการ

 ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
 นางสาวศิริพัตร์  ตันเสถียร
 (Miss Siripat  Tansathien)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 15406
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นางอภิรดี  สุขีเกตุ
 (Mrs. Apiradee  Sukheeket)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 15400
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นางสาวสายรุ้ง  ลิวัลย์
 (Miss Sairung  Liwan)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 15405
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นางสาวสุกัญญา  หงษาครประเสริฐ
 (Miss Sukunya  Hongsakonpasat)
 นักวิชาการพัสดุ
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 15404
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นายกรสุวรรณ์  ศดิสสุวรรณกุล
 (Mr. Kornsuwan  Sudidsuwankun)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 15407
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นางสาวอรวรรณ  ภูมี
 (Miss Orawan Pumee)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 โทร : 0-2649-5000 ต่อ 15410
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.