บุคลากรสำนักสื่อฯ เข้ารับการอบรมสมรรถนะผู้บริหารสู่ความเป็นมืออาชีพ

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาจัดโครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคกรสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา หัวข้อ การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสู่ความเป็นมืออาชีพ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสิกขาบัณฑิต ชั้น 4 อาคาร 14 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสามารถเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และเตรียมวางแผนบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้ทุกฝ่ายสามารถทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

 

{gallery}22-3-59{/gallery}