อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา นำคณะผู้บริหาร บุคลากร วางพานพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และรูปปั้นหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณูปการของปูชนียบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เนื่องในโอกาสวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2559