สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมบุลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน(AEC.) กิจกรรม อบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อการให้บริการของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ในวันที่ 28 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสิกขาบัณฑิต ชั้น4 อาคาร14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ