เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักสื่อฯ และส่วนวินัยและกฎหมาย มอบกระเช้าของขวัญและอวยพรวันขึ้นปีใหม่ 2560 แด่ รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และที่ปรึกษามหาวิทยาลัย (อดีตอธิการบดี) ในโอกาสนี้ท่านทั้งสองได้ให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักสื่อฯ ในปี พ.ศ. 2560 อีกด้วย