รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพบประชาคม สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560