สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการฝึกอบรมให้กับคณาจารย์ มศว เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน Active Learning รุ่น 1 เมื่อวันที่ 13 - 14 ก.ค. 2560 ในการนี้ ผศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีคณาจารย์ มศว เข้าร่วมโครงการอบรมเป็นจำนวนมาก