วันที่ 21 ก.ค. 60 ทีมงานสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา จัดกิจกรรม roadshow ที่คณะพละศึกษา

 

roadshow ที่ กายภาพบำบัด องครักษ์ เมื่อวันที่ 21
กรกฎาคม 25560

roadshow ที่ คณะแพทยศาสตร์ มศว ประสามิตร์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 25560