เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง Smart Learning