สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา กิจกรรมครั้งที่ 2 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น และอาจารย์ ดร.ปรียา สมพืช บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย มศว เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสิกชาบัณฑิต ชั้น 4 อาคาร 14