คณะผู้บริหารสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

  ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง  ศรีประเสริฐภาพ
  (Dr.Khwanying  Sriprasertpap)
  โทร : 0-2649-5000 ต่อ 15411, 15406-7, 15079
  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ห้องพัก 1 : ห้อง 14-203 ชั้น 2 อาคาร 14 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
  ห้องพัก 2 : ห้อง 12-810 ชั้น 8 อาคาร 12 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและนวัตกรรมการศึกษา
  อาจารย์ ดร.แจ่มจันทร์  ศรีอรุณรัศมี
  (Dr.Jaemjan  Sriarunrasmee)
  โทร : 0-2649-5000 ต่อ 15400, 15406-7, 15580
  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ห้องพัก 1 : สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 1 อาคาร 14 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
  ห้องพัก 2 : ห้อง 12-910 ชั้น 9 อาคาร 12 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา
  นายสุรเชษฐ์  มีฤทธิ์
  (Mr. Suraches  Meerith)
  โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11939
  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
  นางสาวศิริพัตร์  ตันเสถียร
  (Miss Siripat  Tansathien)
  โทร : 0-2649-5000 ต่อ 15406
  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้
  นายสุเมธ  กลิ่นหอม
  (Mr. Sumet  Klinhom)
  โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11936, 15448
  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.