คณะกรรมการประจำสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง  ศรีประเสริฐภาพ
ประธานกรรมการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและนวัตกรรมการศึกษา
อาจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร
กรรมการ

  หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้
นายสุเมธ กลิ่นหอม
กรรมการ
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา
นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์
กรรมการ
  ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาวศิริพัตร์ ตันเสถียร
กรรมการและเลขานุการ