คณะกรรมการประจำสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์ ดร. ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
ประธานกรรมการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและนวัตกรรมการศึกษา
อาจารย์ ดร. แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ รอดอัมพร
กรรมการ

  หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้
นายสุเมธ กลิ่นหอม
กรรมการ
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา
นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์
กรรมการ
  ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาวศิริพัตร์ ตันเสถียร
กรรมการและเลขานุการ