ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง  ศรีประเสริฐภาพ
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
12 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง
รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
26 ตุลาคม 2559 - 11 มกราคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
25 กันยายน 2559 - 26 ตุลาคม 2559

อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
29 มีนาคม 2559 - 24 กันยายน 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
6 กรกฎาคม 2555 - 29 มีนาคม 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
9 มิถุนายน 2551 - 8 มิถุนายน 2555

อาจารย์สมเกียรติ  ทิพยทัศน์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
พ.ศ. 2551 - 8 มิถุนายน 2551

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรบุญฤทธิ์  ควรหาเวชศิษฐ์
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
พ.ศ. 2547 - 2551

อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
1 ตุลาคม 2546 - 2547

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  สิกขาบัณฑิต
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธานโครงการจัดตั้งสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
24 กุมภาพันธ์ 2538 - 30 กันยายน 2546