คณะกรรมการประจำสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง  ศรีประเสริฐภาพ
ประธานกรรมการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและนวัตกรรมการศึกษา
อาจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร
กรรมการ

  หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้
นายสุเมธ กลิ่นหอม
กรรมการ
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา
นายชณรรษ หาญอาษา
กรรมการ
  ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาวศิริพัตร์ ตันเสถียร
กรรมการและเลขานุการ
 

 

 

 

 

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง  ศรีประเสริฐภาพ
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
12 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง
รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
26 ตุลาคม 2559 - 11 มกราคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
25 กันยายน 2559 - 26 ตุลาคม 2559

อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
29 มีนาคม 2559 - 24 กันยายน 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
6 กรกฎาคม 2555 - 29 มีนาคม 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
9 มิถุนายน 2551 - 8 มิถุนายน 2555

อาจารย์สมเกียรติ  ทิพยทัศน์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
พ.ศ. 2551 - 8 มิถุนายน 2551

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรบุญฤทธิ์  ควรหาเวชศิษฐ์
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
พ.ศ. 2547 - 2551

อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
1 ตุลาคม 2546 - 2547

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  สิกขาบัณฑิต
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธานโครงการจัดตั้งสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
24 กุมภาพันธ์ 2538 - 30 กันยายน 2546

 

 

 

ประวัติความเป็นมาของสำนักสื่อฯ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานทางสื่อ และเทคโนโลยีการศึกษาระดับคณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพและปริมาณการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าและทัน สมัยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ในระยะก่อนเริ่มแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 มหาวิทยาลัยจึงได้เริ่มเตรียมความพร้อมที่จะจัดตั้งสำนักสื่อและเทคโนโลยี การศึกษาขึ้นอย่างจริงจัง โดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาสื่อโสตทัศน์ที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียน การสอน แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาขึ้นชุดหนึ่ง โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการได้มีมติให้จัดทำโครงการจัดตั้งสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เสนอต่อมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 และให้นำโครงการเสนอขอบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเตรียมการจัดตั้งอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดเตรียมและปรับปรุงสถานที่ ณ อาคารเรียนรวมพื้นที่ประมาณ 1,100 ตรม. ในขั้นต้นได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการปรับปรุงสถานที่ส่วนสำนักงานโครงการ ห้องประชุม ห้องควบคุมการผลิตรายการ ห้องสตูดิโอ ห้องตัดต่อ ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ และห้องผลิตสื่อภาพนิ่ง มหาวิทยาลัยจึงมีความพร้อมในเรื่องสถานที่จัดตั้งสำนัก

อนึ่ง มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการ ศึกษา ในวงเงิน 129 ล้านบาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 เป็นต้นมา และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษารับผิดชอบโครงการ จัดการสอนทางไกลแบบสองทางระบบมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยี 3 เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ซึ่งจะทำให้การจัดการศึกษาในระบบนี้ได้ผลดีไม่น้อยกว่าการเรียนการสอนในชั้น เรียนตามปกติ อีกทั้งยังสอนนิสิตได้ปริมาณมากกว่าเดิม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยจึงจัดดำเนินการให้ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2543 เป็นต้นไป โครงการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาจึงมีสภาพเป็น "สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา" (CEMT : Center for Educational Media and Technology) ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา บริหารงานภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยส่วนงานในกำกับ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543

ในปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีนโนบายให้สำนักสื่อฯ เป็นหน่วยงานที่หารายได้ และสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งนอกจากภาระงานเดิมที่ต้องให้บริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแล้ว ยังต้องหารายได้จากการให้บริการและผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษาอีกทางหนึ่ง ทำให้ปัจจุบันสำนักสื่อฯ ต้องมีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานและพันธกิจของหน่วยงาน

 

ชื่อภาษาไทย: สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

 

ชื่อย่อภาษาไทย: สสท

 

ชื่อภาษาอังกฤษ: Center for Educational Media and Technology

 

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: CEMT

 

ปรัชญา

เทคโนโลยีนำการศึกษาสู่ความเจริญงอกงาม

 

ปณิธาน

มุ่ง พัฒนาการผลิตและการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ การผลิตและให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาบนฐานงานวิจัยและพัฒนาให้มีคุณภาพระดับสากล

 

ตราสัญลักษณ์ (Logo)