ประวัติความเป็นมาของสำนักสื่อฯ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานทางสื่อ และเทคโนโลยีการศึกษาระดับคณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพและปริมาณการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าและทัน สมัยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ในระยะก่อนเริ่มแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 มหาวิทยาลัยจึงได้เริ่มเตรียมความพร้อมที่จะจัดตั้งสำนักสื่อและเทคโนโลยี การศึกษาขึ้นอย่างจริงจัง โดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาสื่อโสตทัศน์ที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียน การสอน แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาขึ้นชุดหนึ่ง โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการได้มีมติให้จัดทำโครงการจัดตั้งสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เสนอต่อมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 และให้นำโครงการเสนอขอบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเตรียมการจัดตั้งอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดเตรียมและปรับปรุงสถานที่ ณ อาคารเรียนรวมพื้นที่ประมาณ 1,100 ตรม. ในขั้นต้นได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการปรับปรุงสถานที่ส่วนสำนักงานโครงการ ห้องประชุม ห้องควบคุมการผลิตรายการ ห้องสตูดิโอ ห้องตัดต่อ ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ และห้องผลิตสื่อภาพนิ่ง มหาวิทยาลัยจึงมีความพร้อมในเรื่องสถานที่จัดตั้งสำนัก

อนึ่ง มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการ ศึกษา ในวงเงิน 129 ล้านบาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 เป็นต้นมา และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษารับผิดชอบโครงการ จัดการสอนทางไกลแบบสองทางระบบมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยี 3 เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ซึ่งจะทำให้การจัดการศึกษาในระบบนี้ได้ผลดีไม่น้อยกว่าการเรียนการสอนในชั้น เรียนตามปกติ อีกทั้งยังสอนนิสิตได้ปริมาณมากกว่าเดิม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยจึงจัดดำเนินการให้ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2543 เป็นต้นไป โครงการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาจึงมีสภาพเป็น "สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา" (CEMT : Center for Educational Media and Technology) ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา บริหารงานภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยส่วนงานในกำกับ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543

ในปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีนโนบายให้สำนักสื่อฯ เป็นหน่วยงานที่หารายได้ และสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งนอกจากภาระงานเดิมที่ต้องให้บริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแล้ว ยังต้องหารายได้จากการให้บริการและผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษาอีกทางหนึ่ง ทำให้ปัจจุบันสำนักสื่อฯ ต้องมีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานและพันธกิจของหน่วยงาน

 

ชื่อภาษาไทย: สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

 

ชื่อย่อภาษาไทย: สสท

 

ชื่อภาษาอังกฤษ: Center for Educational Media and Technology

 

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: CEMT

 

ปรัชญา

เทคโนโลยีนำการศึกษาสู่ความเจริญงอกงาม

 

ปณิธาน

มุ่ง พัฒนาการผลิตและการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ การผลิตและให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาบนฐานงานวิจัยและพัฒนาให้มีคุณภาพระดับสากล

 

ตราสัญลักษณ์ (Logo)