1xbit girişbetvolem.comgencobahisgir.combetlikegir.comtrbetbahis girişrestbetJigolo ilanlarıtwitch viewer botsiber güvenlikhack forumhd porno izlebahis.comBetistSupertotobetsahabetgir.orgtarafbetgiris.infomatadorbetvip.comMariobetDeneme Bonusu Veren Siteler แนะนำสำนักสื่อฯ

แนะนำสำนักสื่อฯ   

 

ชื่อส่วนงาน                                             สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามีชื่อย่อว่า "สสท" เขียนเป็น

                                                          ภาษาอังกฤษว่า "Center for Educational Media and Technology”

                                                          เขียนย่อเป็นภาษาอังกฤษ "CEMT"

 สีประจำสำนัก                                        “สีเขียวหัวเป็ด”

 ตราสัญลักษณ์ (Logo)                           ภาษาไทย

 

 

สัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ 

 

 

ปรัชญา (Philosophy)                        เทคโนโลยีสร้างสรรค์การศึกษาสู่การเรียนรู้ยุคใหม่

                                                              หมายเหตุ  : สร้างสรรค์ คือ การนำเทคโนโลยีมาทำให้การศึกษาดีขึ้น

ปณิธาน (Pledge)                                “มุ่งพัฒนาการผลิตและให้บริการสื่อที่มีคุณภาพด้วยนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการศึกษาบนฐานการวิจัยสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้”

                                                              หมายเหตุ:นวัตกรรม หมายถึง เทคโนโลยีที่ทันสมัย กระบวนการใหม่ เทคนิควิธีการใหม่

 

สมรรถนะหลัก (Core Competency)        สนับสนุนงานวิชาการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัยและผลิตผลงานสนับสนุนการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์”

 

ค่านิยม (Values)                                    “ค่านิยมหลัก  BEST”

B  หมายถึงBest value to customer (ส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้ลูกค้า)

 E  หมายถึงExcellence (ความเป็นเลิศ) 

 S  หมายถึงService Mind (มีจิตบริการ)

 T  หมายถึงTeam work and trust (การทำงานเป็นทีมและสร้างความเชื่อมั่น)

วิสัยทัศน์ (Vision)                                   “สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นหน่วยงานส่งเสริม สร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”

พันธกิจ (Mission)                         1.    สร้างสรรค์การผลิตและให้บริการสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัยและมีคุณภาพให้กับมหาวิทยาลัย (S : Service & Production)

                                                     2.    เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์การเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีการศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่มีคุณภาพ (I : Information and Learning Center)

                                                     3.    ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้านเทคโนโลยีการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (N : Networking)

                                                     4.    พัฒนาองค์กรด้วยระบบการบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาลโดยการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้เป็นคนคุณภาพมีผลงานในระดับชาติ (A : Administration)

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

 1.    ส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์การผลิตและให้บริการสื่อเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแบบครบวงจร

 2.    การเป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์การเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณภาพ

 3.    การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการสืบสานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ

 4.    พัฒนาระบบการบริหารแบบธรรมาภิบาลและการให้บริการที่มีคุณภาพ

 

 

 

การบริหาร

 

 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน

 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีการแบ่งโครงสร้างองค์กรตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฉบับที่ 10/2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การแบ่งงานในสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560โดยแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ สำนักงานผู้อำนวยการ ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา