1xbit girişbetvolem.comgencobahisgir.combetlikegir.comtrbetbahis girişrestbettwitch viewer botsiber güvenlikescort izmir แนะนำสำนักสื่อฯ

แนะนำสำนักสื่อ

 แนะนำสำนักสื่อฯ   

 

ชื่อส่วนงาน                                             สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามีชื่อย่อว่า "สสท" เขียนเป็น

                                                              ภาษาอังกฤษว่า "Center for Educational Media and Technology”

                                                              เขียนย่อเป็นภาษาอังกฤษ "CEMT"

 สีประจำสำนัก                                          “สีเขียวหัวเป็ด”

 ตราสัญลักษณ์ (Logo)                             ภาษาไทย

 

 

สัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ 

 

 

ปรัชญา (Philosophy)                            เทคโนโลยีสร้างสรรค์การศึกษาสู่การเรียนรู้ยุคใหม่

                                                              หมายเหตุ  : สร้างสรรค์ คือ การนำเทคโนโลยีมาทำให้การศึกษาดีขึ้น

ปณิธาน (Pledge)                                   “มุ่งพัฒนาการผลิตและให้บริการสื่อที่มีคุณภาพด้วยนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการศึกษาบนฐานการวิจัยสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้”

                                                              หมายเหตุ:นวัตกรรม หมายถึง เทคโนโลยีที่ทันสมัย กระบวนการใหม่ เทคนิควิธีการใหม่

 

สมรรถนะหลัก (Core Competency)        สนับสนุนงานวิชาการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัยและผลิตผลงานสนับสนุนการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์”

 

ค่านิยม (Values)                                    “ค่านิยมหลัก  BEST”

B  หมายถึงBest value to customer (ส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้ลูกค้า)

 E  หมายถึงExcellence (ความเป็นเลิศ) 

 S  หมายถึงService Mind (มีจิตบริการ)

 T  หมายถึงTeam work and trust (การทำงานเป็นทีมและสร้างความเชื่อมั่น)

วิสัยทัศน์ (Vision)                                   “สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นหน่วยงานส่งเสริม สร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”

พันธกิจ (Mission)                         1.    สร้างสรรค์การผลิตและให้บริการสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัยและมีคุณภาพให้กับมหาวิทยาลัย (S : Service & Production)

                                                     2.    เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์การเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีการศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่มีคุณภาพ (I : Information and Learning Center)

                                                     3.    ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้านเทคโนโลยีการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (N : Networking)

                                                     4.    พัฒนาองค์กรด้วยระบบการบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาลโดยการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้เป็นคนคุณภาพมีผลงานในระดับชาติ (A : Administration)

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

 1.    ส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์การผลิตและให้บริการสื่อเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแบบครบวงจร

 2.    การเป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์การเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณภาพ

 3.    การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการสืบสานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ

 4.    พัฒนาระบบการบริหารแบบธรรมาภิบาลและการให้บริการที่มีคุณภาพ

การบริหาร

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน

 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีการแบ่งโครงสร้างองค์กรตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฉบับที่ 10/2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การแบ่งงานในสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560โดยแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ สำนักงานผู้อำนวยการ ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา