1xbit girişbetvolem.comgencobahisgir.combetlikegir.comtrbetbahis girişrestbetJigolo ilanlarıtwitch viewer botsiber güvenlikhack forumhd porno izlebahis.comBetistSupertotobetsahabetgir.orgtarafbetgiris.infomatadorbetvip.comMariobetDeneme Bonusu Veren Siteler นโยบาย-จรรยาบรรณ

นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา


ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามีนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักสื่อฯ เพื่อให้บุคลากรทุกคนทราบ ยึดถือเป็นค่านิยม และเป็นแนวปฏิบัติตามประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้นโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 6 ด้าน ดังต่อไปนี้
1.    นโยบายด้านความโปร่งใส
    บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและมีการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
2.    นโยบายด้านความพร้อมรับผิด
    บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความสำเร็จของงานและการรักษาดุลยภาพระหว่างประโยชน์ของรัฐและประชาชนเป็นสำคัญ
3.    นโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
    บริหารงานด้วยความสุจริตไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ ยึดถือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
4.    นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
    บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมการรักษาวินัย จรรยาบรรณของบุคลากรและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
5.    นโยบายด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
    บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมความโปร่งใสในการบริหารงานทุกด้าน ทุกระดับ
6.    นโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
    บริหารงานโดยมีการสื่อสารให้บุคลากรรับรู้และมีความเข้าใจถึงแนวนโยบายตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน มีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ

 

จรรยาบรรณสำหรับบุคลากรสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

 เพื่อให้บุคลากรสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประพฤติดี สำนึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของบุคลากร อันจะส่งผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา และยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป จึงให้บุคลากรปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ให้ความรู้จรรยาบรรณบุคลากร

ข้อบังคับจรรยาบรรณบุคลากร มศว พ.ศ. 2556

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจรรยาบรรณบุคลากร สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา