กิจกรรมสำนักสื่อฯ

สำนักสื่อฯ จัดโครงการ Englist for Customer Service Communication เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 61

คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักสื่อฯ เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 61

สำนักสื่อฯ จัดโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยใช้ Lean Managemen วันที่ 10 ม.ค.61

สำนักสื่อฯ จัดโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยใช้ Lean Managemen วันที่ 9 ม.ค.61

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1

No Articles for this News Feed.