อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมสำนักสื่อฯ วันที่ 15 มีนาคม 2560