สำนักสื่อฯ ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการฝึกอบรม Active Learning รุ่น 1