สำนักสื่อฯ จัดโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยใช้ Lean Managemen วันที่ 9 ม.ค.61

 ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา จัดโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักสื่อฯ โดยใช้ Lean Management กิจกรรมครั้งที่ 2 นำเสนอการวิเคราะห์และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเพิ่มผลผลิต ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 8.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมสิกขาบัณฑิต ชั้น 4 อาคาร 14 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ