โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี และแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมถวายพระพร และแสดงความจงรักภักดี ในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ