สำนักสื่อฯ ร่วมวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักสื่อฯ ร่วมวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ สาโรช บัวศรี  เนื่องในโอกาสวันศาสตราจารย์ สาโรช บัวศรี ประจำ 2562  วันสถาปณาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน พุทธศักราช 2562