ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในหมวดที่ 9 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าและทันสมัย ในระยะก่อนเริ่มแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 มหาวิทยาลัยจึงได้เริ่มเตรียมความพร้อมที่จะจัดตั้งสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นอย่างจริงจัง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาขึ้นชุดหนึ่ง มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกรรมการ ต่อมาได้มีมติให้จัดทำโครงการจัดตั้งสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงอาคารเรียนรวม ตึก14 พื้นที่ประมาณ 1,100ตร.ม.และได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการปรับปรุงสถานที่ส่วนสำนักงานโครงการห้องประชุมห้องควบคุมการผลิตรายการห้องสตูดิโอ ห้องตัดต่อ ห้องบริการสื่อโสตทัศน์และห้องผลิตสื่อภาพนิ่ง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITCampus) ในวงเงิน 129 ล้านบาท จึงได้มอบหมายให้สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษารับผิดชอบโครงการจัดการสอนทางไกลแบบสองทางระบบมัลติมีเดียซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยี 3 เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ซึ่งจะทำให้การจัดการศึกษาในระบบนี้ได้ผลดีไม่น้อยกว่าการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติ อีกทั้งยังสอนนิสิตได้ปริมาณมากกว่าเดิม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการแบ่งส่วนงานให้สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2543 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาจึงถูกบริหารงานภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยส่วนงานในกำกับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมาและในปี พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีนโยบายให้สำนักสื่อฯเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสร้างฐานข้อมูลเชิงวิชาการและเชิงประวัติศาสตร์เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้แก่นิสิตคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเช่นสำนักคอมพิวเตอร์และสำนักหอสมุดกลาง เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่หารายได้ในลักษณะการให้บริการวิชาการแก่สังคมทำให้ปัจจุบันสำนักสื่อฯ ต้องมีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานและพันธกิจที่ได้รับมอบหมายออกเป็น4ฝ่าย(ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคมพ.ศ.2555) ได้แก่สำนักงานผู้อำนวยการ ฝ่ายการสอนทางไกลและบริการโสตทัศนูปกรณ์ฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

 

 

 

โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)

โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) สำนักสื่อฯ มีโครงสร้างและระบบกำกับดูแล โดยมีผู้บังคับบัญชาสูงสุด คือ ผู้อำนวยการสำนัก สื่อและเทคโนโลยีการศึกษากำกับดูแลบุคลากรรวมทั้งหน่วยงานทั้งหมดที่ตั้งขึ้นภายใต้การดำเนินงานของสำนักสื่อฯ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักสื่อฯ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานของสำนักสื่อฯ ทั้งนี้ สำนักสื่อฯ มีการแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย การบริหารจัดการมีการมอบหมายหน้าที่ตามลำดับสายงานแก่ รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรอื่นๆ ตามลำดับ โดยรองผู้อำนวยการจะปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการสำนักสื่อฯ และรองผู้อำนวยการมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักสื่อฯ โดยมีหัวหน้าฝ่ายช่วยกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในงานนั้นๆ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการกำกับดูแลการบริหารจัดการของสำนักสื่อฯ ผู้เกี่ยวข้องจะรายงานต่อหัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสำนักสื่อฯ ตามลำดับ