ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในหมวดที่ 9 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าและทันสมัย ในระยะก่อนเริ่มแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 มหาวิทยาลัยจึงได้เริ่มเตรียมความพร้อมที่จะจัดตั้งสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นอย่างจริงจัง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาขึ้นชุดหนึ่ง มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกรรมการ ต่อมาได้มีมติให้จัดทำโครงการจัดตั้งสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงอาคารเรียนรวม ตึก 14 พื้นที่ประมาณ 1,100 ตร.ม. และได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการปรับปรุงสถานที่ส่วนสำนักงานโครงการ ห้องประชุม ห้องควบคุมการผลิตรายการ ห้องสตูดิโอ ห้องตัดต่อ ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ และห้องผลิตสื่อภาพนิ่ง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (IT Campus) ในวงเงิน 129 ล้านบาท จึงได้มอบหมายให้สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา รับผิดชอบโครงการจัดการสอนทางไกลแบบสองทางระบบมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยี 3 เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ซึ่งจะทำให้การจัดการศึกษาในระบบนี้ได้ผลดีไม่น้อยกว่าการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติ อีกทั้ง ยังสอนนิสิตได้ปริมาณมากกว่าเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการแบ่งส่วนงานให้สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2543 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาจึงถูกบริหารงานภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย ส่วนงานในกำกับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีนโยบาย ให้สำนักสื่อฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สร้างฐานข้อมูลเชิงวิชาการและเชิงประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้แก่นิสิตคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น สำนักคอมพิวเตอร์ และสำนักหอสมุดกลาง เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย รวมทั้ง เป็นหน่วยงานที่หารายได้ในลักษณะการให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำให้ปัจจุบันสำนักสื่อฯ ต้องมีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานและพันธกิจที่ได้รับมอบหมายออกเป็น 4 ฝ่าย (ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555) ได้แก่ สำนักงานผู้อำนวยการ ฝ่ายการสอนทางไกลและบริการโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จึงได้มีการประกาศการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 4/2559 เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) เป็นส่วนงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 โดยสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นส่วนงานที่เรียกชื่อว่า “สํานัก” มีภาระหน้าที่ให้บริการหรือสนับสนุนด้านการบริหารจัดการด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลักและภาระหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และอธิการบดีมอบหมาย นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศการแบ่งหน่วยงานของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา (ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบันที่ 10/2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของส่วนงาน พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559) ออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ สำนักงานผู้อำนวยการ ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้ และฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา  

 

 ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
12 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
26 ตุลาคม 2559 - 11 มกราคม 2560

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
25 กันยายน 2559 - 26 ตุลาคม 2559

 

 

 

 อาจารย์สาโรช เมาลานนท์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
29 มีนาคม 2559 - 24 กันยายน 2559

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
6 กรกฎาคม 2555 - 29 มีนาคม 2559

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
9 มิถุนายน 2551 - 8 มิถุนายน 2555

 

 

อาจารย์สมเกียรติ ทิพยทัศน์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
พ.ศ. 2551 - 8 มิถุนายน 2551

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรบุญฤทธิ์ ควรหาเวชศิษฐ์
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
พ.ศ. 2547 - 2551

 

 

อาจารย์สาโรช เมาลานนท์
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
1 ตุลาคม 2546 - 2547

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย สิกขาบัณฑิต
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธานโครงการจัดตั้งสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
24 กุมภาพันธ์ 2538 - 30 กันยายน 2546