ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
12 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
26 ตุลาคม 2559 - 11 มกราคม 2560

 

 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
25 กันยายน 2559 - 26 ตุลาคม 2559

 

 

อาจารย์สาโรช เมาลานนท์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
29 มีนาคม 2559 - 24 กันยายน 2559

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
6 กรกฎาคม 2555 - 29 มีนาคม 2559

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
9 มิถุนายน 2551 - 8 มิถุนายน 2555

 

 

 

อาจารย์สมเกียรติ ทิพยทัศน์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
พ.ศ. 2551 - 8 มิถุนายน 2551

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรบุญฤทธิ์ ควรหาเวชศิษฐ์
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
พ.ศ. 2547 - 2551

 

 

 

อาจารย์สาโรช เมาลานนท์
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
1 ตุลาคม 2546 - 2547

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย สิกขาบัณฑิต
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธานโครงการจัดตั้งสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
24 กุมภาพันธ์ 2538 - 30 กันยายน 2546