คณะกรรมการประจำสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
ประธานกรรมการ

 

 

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและนวัตกรรมการศึกษา
อาจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
กรรมการ

 

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร
กรรมการ

 

 

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และบริการสื่อการเรียนรู้
นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์
กรรมการ

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้
นายสุเมธ กลิ่นหอม
กรรมการ

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา
นายชณรรษ หาญอาษา
กรรมการ

 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาวศิริพัตร์ ตันเสถียร
กรรมการและเลขานุการ