คณะผู้บริหารสำนักสื่อฯ

 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
(Assistant Professor Dr.Khwanying Sriprasertpap)
โทร : 0-2649-5000 ต่อ 15411, 15406-7, 15079
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและนวัตกรรมการศึกษา
อาจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
(Dr.Jaemjan Sriarunrasmee)
โทร : 0-2649-5000 ต่อ 15079, 15406-7, 15580
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และบริการสื่อการเรียนรู้
นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์
(Mr. Suraches Meerith)
โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11939
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาวศิริพัตร์ ตันเสถียร
(Miss Siripat Tansathien)
โทร : 0-2649-5000 ต่อ 15406
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้
นายสุเมธ กลิ่นหอม
(Mr. Sumet Klinhom)
โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11936, 15448
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา
นายชณรรษ หาญอาษา
(Mr. Chanut Hanarsa)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทร : 0-2649-5000 ต่อ 11941, 11943, 11938
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.