แผนยุทธศาสตร์ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

 

แผนยุทธศาสตร์ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กำหนดแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ครอบคลุมพันธกิจ ภารกิจของสำนักสื่อฯ และภารกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็น 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยสำนักสื่อฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญาปณิธาน พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ วิเคราะห์ SWOT จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ โดยมีการกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการจัดทำแผนที่ กลยุทธ์ : Strategic map มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์สำนักสื่อฯ ยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 และกรอบอุดมศึกษาระยะยาว พ.ศ. 2552 – 2561 เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์และช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีครบตามพันธกิจของสำนักสื่อฯ รวมถึงมีกระบวนการกำหนด ติดตามประเมินผล และทบทวนแผนฯ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

 

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

รายละเอียด เอกสาร
แผนปฏิบัติการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2563)
แผนปฏิบัติการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559)

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา (พ.ศ. 2556 - 2559)

ผังแสดงความสอดคล้องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ยุทธศาสตร์
15 ปี มศว แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 และกรอบอุดมศึกษาระยะยาว
(พ.ศ. 2552 - 2561)
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาบุคลากรสำนักสื่อฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2557

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายละเอียด เอกสาร
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556