การพัฒนาบุคลากร สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา งานที่ต้องปฏิบัติจำเป็นต้องใช้ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญเฉพาะด้าน ต้องอาศัยการสั่งสมประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคต่างๆ ดังนั้น สำนักสื่อฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนทักษะ ความชำนาญในการทำงานของบุคลากร สำนักสื่อฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะและแลกเปลี่ยนทัศนคติ อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงาน และพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต

 

แผนพัฒนาบุคลากร

 

รายละเอียด เอกสาร

แผนพัฒนาบุคลากร สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ปี 2561 - 2563

ดาวน์โหลด

 

การจัดการความรู้

รายละเอียด เอกสาร
คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ดาวน์โหลด
คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการระบบเสียงหอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ดาวน์โหลด

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการออกให้บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ดีของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรณีศึกษา พิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรฯ

ดาวน์โหลด