การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา งานที่ต้องปฏิบัติจำเป็นต้องใช้ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญเฉพาะด้าน ต้องอาศัยการสั่งสมประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคต่างๆ ดังนั้น สำนักสื่อฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนทักษะ ความชำนาญในการทำงานของบุคลากร สำนักสื่อฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะและแลกเปลี่ยนทัศนคติ อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงาน และพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต

การจัดการความรู้

รายละเอียด เอกสาร
คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการระบบเสียงหอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการออกให้บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ดีของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรณีศึกษา พิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรฯ

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ "เทคนิคการบันทึกภาพนิ่งและวีดิทัศน์ระบบ"ดิจิทัล" เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 55

เอกสารประกอบกิจกรรมพี่สอนน้อง หัวข้อ "เทคนิคการออกแบบกราฟิก: Graphic Design"เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 55

เอกสาร หัวข้อ "สิ่งที่พนักงานมหาวิทยาลัยควรรู้"

แผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์บริเวณเต็นท์รับจองดีวีดีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจปีการศึกษา 2552

คู่มือการจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณ

ประมวลภาพกิจกรรมพี่สอนน้อง เรื่อง ความรู้ เทคนิค และการใช้งานอุปกรณ์การถ่ายทำรายการโทรทัศน์

แผนการจัดการความรู้ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

ประมวลภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ สำนักสื่อฯ ประจำปีการศึกษา 2552

รายงานสถิติการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายงานสถิติการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายงานสัมมนา เรื่อง "Sony Solutions Day 2013"
รายงานสัมมนา เรื่อง "NAB 2013 Review"
รายงานการเข้าร่วมโครงการ "สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 5"
รายงานการอบรม เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามแนวทฤษฎีซาวด์"
รายงานการอบรม "SWU Google Guides for SWU GAFE"
รายงานการดูงานนำเสนอผลิตภัณฑ์ประเภทแสดงผล "Panasonic Professional Display Open House 2013"
รายงานการอบรม เรื่อง "เทคนิคการทำงานเป็นทีม"
รายงานสัมมนา เรื่อง "B.E.C. Solution Seminar and Exhibition 2013"
รายงานศึกษาดูงาน เรื่อง "Content Workflow Solution for Modern Library and Education"
รายงานการสัมมนา หัวข้อ "XDCAM Semina"
รายงานการศึกษาดูงานนำเสนอผลิตภัณฑ์ P2 & Friends Exhibition 2012
รายงานการอบรมเครือข่ายการประกันคุณภาพ 3 มหาวิทยาลัย เรื่อง "การเขียนโครงการตามหลักวงจรคุณภาพ PDCA"
รายงานการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง "เส้นทางการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ"
รายงานการสัมมนา หัวข้อ "Switcher TD (Technical Director)"
รายงานการอบรม หลักสูตร "การวิจัยนโยบายสาธารณะ"
รายงานการอบรม หลักสูตร "เขียนโครงการอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย QA"
รายงานการเข้าอบรม โครงการ "ชุดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพการทำงานและการศึกษา (SWUQA Share and Learn Sessions)"
รายงานการอบรม หัวข้อ "การเขียนหนังสือราชการ" เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 55
รายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ "เทคนิคการบันทึกภาพนิ่งและวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล" เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 55
เอกสารประกอบกิจกรรมพี่สอนน้อง หัวข้อ "เทคนิคการออกแบบกราฟิก: Graphic Design" เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 55
ประมวลภาพการส่งเสริมให้เกิดระบบและกลไกการจัดการความรู้ของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
รายงานการเข้าสัมมนา "NAB 2012 Review" เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 55
รายงานการสัมมนาวิชาการ "สร้างสรรค์สิ่งพิมพ์ดิจิตอลสำหรับคอมพิวเตอร์แบบพกพา" เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 55
รายงานการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและแนวทางการพัฒนา EQ เมื่อวันที่ 14 - 15 พ.ค. 55
รายงานการอบรมระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารทางการเงิน เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 55
รายงานการสัมมนา "Digital Broadcast Revolution" เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 55
รายงานการอบรม "การบริหารงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ" เมื่อวันที่ 24 - 25 มี.ค. 55
รายงานการดูงานนำเสนอผลิตภัณฑ์ระดับออกอากาศ "BEC Group >> The Next Step" เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 55
รายงานการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สอนน้องถ่ายภาพ" เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 55
รายงานการอบรม "การบริหารการเงินการคลัง งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน รุ่นที่ 2"
เมื่อวันที่ 9 - 11 มี.ค. 55
รายงานการเข้าร่วมการประชุม ปขมท. 2554 เมื่อวันที่ 20 - 21 ม.ค. 54
สิ่งที่พนักงานมหาวิทยาลัยควรรู้
แผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์บริเวณเต็นท์รับจองดีวีดีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2552
คู่มือการจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณ
ประมวลภาพกิจกรรม "พี่สอนน้อง" เรื่อง ความรู้ เทคนิค และการใช้งานอุปกรณ์การถ่ายทำรายการโทรทัศน์
แผนการจัดการความรู้ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากร สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552