การบริหารและการจัดการ

 

การบริหารและการจัดการ

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้แก่นิสิตคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหารายได้ มีการบริการจัดการตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารส่วนงานภายในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งทำหน้าที่บริหารแผนงานให้คำปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกำหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคล การบริหาร แผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสำนักสื่อฯ และปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541

 

คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด เอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนัก พ.ศ. 2546
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2546
ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543
คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดีให้ผู้ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การแบ่งงานในสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ฉบับลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง อัตราค่าบริการผลิตสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

 

รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

รายละเอียด เอกสาร
รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ปี พ.ศ. 2558
รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ปี พ.ศ. 2557
รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ปี พ.ศ. 2556

รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ปี พ.ศ. 2555

รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ปี พ.ศ. 2554