การบริหารงานวิจัย

 

การบริหารงานวิจัย สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ผลิตและบริการสื่อการเรียนการสอนตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอน และดำเนินการสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่าย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย จึงนำกระบวนการวิจัยและพัฒนามาเป็นฐานความคิดในการพัฒนาคุณภาพทั้งทางด้านการผลิต การให้บริการ และการบริหารจัดการ

โดยสำนักสื่อฯ ได้ดำเนินการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้สอดคล้องและส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานตามภารกิจของสำนักสื่อฯ ที่กำหนดไว้ในแผนงานวิจัยในแผนยุทธศาสตร์สำนักสื่อฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา และบริหารจัดการให้เป็นไปตามระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ผลงานวิจัย

รายละเอียด เอกสาร
รายงานความต้องการผลิตสื่อของอาจารย์
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์ของสำนักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลภาพถ่ายของสำนักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความคาดหวังและการรับรู้ของคณาจารย์ที่มีต่อบทบาทและภารกิจของสำนักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการบริการสื่อการศึกษาของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การประเมินคุณภาพระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด เอกสาร
ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2547
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับและจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย
ลิงค์แหล่งทุนวิจัย