ประกันคุณภาพการศึกษา

 

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา จัดอยู่ในกลุ่มหน่วยงานที่มีพันธกิจเน้นการบริการ จึงได้ดำเนินการ
ตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาการทำงานให้สอดคล้องกับวงจรคุณภาพ
PDCA เกณฑ์คุณภาพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ สกอ. ตลอดจนคำนึงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ มีการนำผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน
ของสำนักสื่อฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสำนักสื่อฯ ได้กำหนดนโยบายคุณภาพ ไว้ดังนี้
นโยบายคุณภาพ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนสำนักสื่อฯ ให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการดำเนินการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการทำงานที่จะเป็นเสมือนกลไกที่จะทำให้ระบบงาน และผู้ทำงานสามารถ
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา รักษาและเพิ่มพูนมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันให้อยู่ในระดับที่ดียิ่งขึ้น
3. ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานของตนเองเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
6. ส่งเสริมและสนับให้บุคลากรทุกคนมีความรู้และตระหนักการประกันคุณภาพการศึกษา
7. สร้างระบบการผลิตและให้บริการ มีคุณภาพ

 

 

 

ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

 

รายละเอียด

เอกสาร

รายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555

รายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

รายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553

รายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2552

รายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2551

 

 

 

รายงานประเมินตนเอง สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

 

รายละเอียด

เอกสาร

รายงานประเมินตนเอง สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

รายงานประเมินตนเอง สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

รายงานประเมินตนเอง สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

รายงานประเมินตนเอง สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

รายงานประเมินตนเอง สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551

รายงานประเมินตนเอง สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550

รายงานประเมินตนเอง สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549

รายงานประเมินตนเอง สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2546

รายงานประเมินตนเอง สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2544

รายงานประเมินตนเอง สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2543

รายงานประเมินตนเอง สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2542

 

 

ประมวลภาพการประเมินคุณภาพการศึกษา

รายละเอียด

เอกสาร

ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551