การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

 

การบริหารความเสี่ยง สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

 

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการ ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำระบบการควบคุมภายใน และมีการติดตามประเมินผลจัดทำรายงานเสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานและรายงานผล ให้มหาวิทยาลัยทราบทุก 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพสำนักสื่อฯ และคณะกรรมการรับผิดชอบการควบคุมภายใน เพื่อดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินการไปยังมหาวิทยาลัย

 

แผนบริหารความเสี่ยง

รายละเอียด เอกสาร
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

คำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด เอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งบริหารความเสี่ยงของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คำสั่งแต่งตั้งบริหารความเสี่ยงของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ประกาศกิจกรรมการควบคุมภายในของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการควบคุมภายในของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ประกาศกิจกรรมการควบคุมภายในของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการควบคุมภายในของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ประกาศกิจกรรมการควบคุมภายในของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
มาตรฐานและคุณภาพในการดำเนินการของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

 


คู่มือและระเบียบด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

รายละเอียด เอกสาร
คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน