การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

 

การบริหารความเสี่ยง สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

 

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการ ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำระบบการควบคุมภายใน และมีการติดตามประเมินผลจัดทำรายงานเสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานและรายงานผล ให้มหาวิทยาลัยทราบทุก 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพสำนักสื่อฯ และคณะกรรมการรับผิดชอบการควบคุมภายใน เพื่อดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินการไปยังมหาวิทยาลัย

 

แผนบริหารความเสี่ยง

รายละเอียด เอกสาร
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 

คู่มือและระเบียบด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

รายละเอียด เอกสาร
คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน