การประหยัดพลังงาน

กิจกรรมประหยัดพลังงานและทรัพยากรกระดาษ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

 

 

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการประหยัดพลังงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประหยัดพลังงานของสำนักสื่อฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีการประชุมเพื่อวางแผน กำหนดมาตรการ/กิจกรรมในการประหยัดพลังงาน รวมถึงติดตามประเมินผลการประหยัดพลังงาน ซึ่งสำนักสื่อฯ ได้กำหนดกิจกรรมการประหยัดพลังงาน ดังนี้
1. การประหยัดพลังงานไฟฟ้า
2. การประหยัดทรัพยากรกระดาษ

การประหยัดพลังงานไฟฟ้า

รายละเอียด เอกสาร
มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรกระดาษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประหยัดพลังงานและทรัพยากรกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรกระดาษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประหยัดพลังงานและทรัพยากรกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรกระดาษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประหยัดพลังงานและทรัพยากรกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
โปสเตอร์รณรงค์การประหยัดพลังงานและทรัพยากรกระดาษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรกระดาษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประหยัดพลังงานและทรัพยากรกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)
มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรกระดาษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรกระดาษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
มาตรการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้าและค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ตารางเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2551 และปีงบประมาณ 2552
ภาพกิจกรรมการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2551
สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้าและค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ภาพกิจกรรมการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

 

การประหยัดทรัพยากรกระดาษ

สำนักสื่อฯ ได้กำหนดมาตรการให้มีการกำหนดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการใช้งานเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Document Centre C400  โดยมีการจัดเก็บสถิติการใช้กระดาษทุกเดือน รายงานผลเป็นรายบุคคล จำนวนการใช้กระดาษสำหรับการพิมพ์ (Print) และการสำเนา (Copy) รวมถึงกำหนดให้บุคลากรใช้กระดาษ 2 หน้าในการทำสำเนาหรือพิมพ์เอกสาร เพื่อให้บุคลากรตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

รายละเอียด เอกสาร
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดทรัพยากรกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)
สถิติการใช้งานเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นตั้งแต่พฤศจิกายน 2551 ถึง กันยายน 2552 /a>