กิจกรรม 5ส

กิจกรรม 5ส สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นหน่วยงานบริการและผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยด้วย โดยเฉพาะการสร้างระบบงาน 5ส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักสื่อและเทคโนโลยี การศึกษา กิจกรรม 5ส จะช่วยสนับสนุนให้บุคลากรในสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามีความสำนึกที่ดี ในกิจกรรม 5ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ก่อให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การประหยัดทรัพยากร การมีระเบียบและวินัยในการทำงาน

รายละเอียด เอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2555
ประมวลภาพหลังการทำกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2554
ประมวลภาพการทำกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2554
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2554
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2554
ประมวลภาพการทำกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2553 (27 - 28 ธ.ค. 53)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2553
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2552
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกิจกรรม 5ส สำนักสื่อฯ (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปีการศึกษา 2552
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกิจกรรม 5ส สำนักสื่อฯ (รอบ 6 เดือนหลัง) ประจำปีการศึกษา 2552
ผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส สำนักสื่อฯ ประจำปีการศึกษา 2552 (24 - 25 ธ.ค. 52)
ประมวลภาพกิจกรรม 5ส "Big Cleaning Day" ประจำปีการศึกษา 2552 (25 - 26 มี.ค. 52)
ประมวลภาพกิจกรรม 5ส "Big Cleaning Day" ประจำปีการศึกษา 2552 (24 - 25 ธ.ค. 52)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2551