จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณสำหรับบุคลากรสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

เเพื่อให้บุคลากรสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประพฤติดี สำนึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของบุคลากร อันจะส่งผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา และยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป จึงให้บุคลากรปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๖
รายละเอียด เอกสาร
ให้ความรู้จรรยาบรรณบุคลากร
ข้อบังคับจรรยาบรรณบุคลากร มศว พ.ศ. 2556
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจรรยาบรรณบุคลากร สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา