การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

การดำเนินกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้กำหนดนโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสำนักสื่อฯ เป็นหน่วยงานผลิตสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ "สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ตรงต่อเวลา เสียสละ
มีจิตสำนึกสาธารณะ จิตบริการ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ" ซึ่งมีการดำเนินการโครงการด้านการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดให้มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจด้านต่างๆ
ของสำนักสื่อฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทุกครั้งเมื่อมีโอกาส เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักและหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม
และอนุรักษ์ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย

รายละเอียด เอกสาร
สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล ชุด วัดศรีโสดาแห่งครูบาเจ้าศรีวิชัย
ประมวลภาพวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล ชุด ศิลปกรรมชิ้นสำคัญของวัดมณีบรรพตวรวิหาร จังหวัดตาก
ประมวลภาพกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2554
ประมวลภาพกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2553