ก.พ.ร.

การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

 

รายละเอียด เอกสาร
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการสำนักสืื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักสืื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักสืื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักสืื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการสำนักสืื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักสืื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการสำนักสืื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551