1xbit girişbetvolem.comgencobahisgir.combetlikegir.comtrbetbahis girişrestbettwitch viewer botsiber güvenlikescort izmir สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และบุคลากรสำนักสื่อฯ บรรยายให้ความรู้และนำนิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ตณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาดูงานสำนักสื่อฯ ด้านการบริหารองค์กร และการให้บริการทางเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นิสิต