วิชา BI102 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ครั้งที่

วันที่

อาจารย์ผู้สอน

เรื่องที่สอน

หมายเหตุ

ครั้งที่ 13 27/04/58 อ.ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ Animal Nutrition and Endrcrine System  
ครั้งที่ 12 20/04/58 อ.ดร.มนตรี มณีภาค Nervous System and Immune System  
ครั้งที่ 11 30/03/58 อ.ดร.มนตรี มณีภาค Gas Exchange, Excretion and Nervous System  
ครั้งที่ 10 31/03/58 อ.ดร.มนตรี มณีภาค Homeostasis, Locomotion, Circulation and Gas Exchange  
ครั้งที่ 9 24/03/58 ผศ.ดร.ศิวาพร ลงยันต์ Animal Tissue  
ครั้งที่ 8 17/03/58 อ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองใบ Animal Reproduct and Development  
ครั้งที่ 7 24/02/58 รศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ Transportation, Plant Nutrition, Plant Hormone  
ครั้งที่ 6 17/02/58 อ.ดร.สุขุมาภรณ์ แสงงาม Photosynthesis, Plant Growth  
ครั้งที่ 5 10/02/58 อ.ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท์ Plant Reproductive Structure (ต่อ)  
ครั้งที่ 4 3/02/58 อ.วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์ Plant Vegetative Structure (ต่อ)  
ครั้งที่ 3 27/01/58 อ.วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์ Plant Vegetative Structure  
ครั้งที่ 2 20/01/58 อ.ดร.อนิษฐาน ศรีนวล Plant Cell and Tissues (ต่อ)  
ครั้งที่ 1 13/01/58 อ.ดร.อนิษฐาน ศรีนวล Plant Cell and Tissues