กิจกรรมสำนักสื่อฯ

สำนักสื่อฯ ร่วมจัดงานวันสถาปนาสำนักสื่อฯ ครบรอบ 23 ปี เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 61

สำนักสื่อฯ จัดโครงการ Englist for Customer Service Communication เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 61

คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักสื่อฯ เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 61

สำนักสื่อฯ จัดโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยใช้ Lean Managemen วันที่ 10 ม.ค.61

สำนักสื่อฯ จัดโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยใช้ Lean Managemen วันที่ 9 ม.ค.61

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1

สำนักสื่อฯ ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการฝึกอบรม Active Learning รุ่น 1

อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมสำนักสื่อฯ วันที่ 15 มีนาคม 2560

สำนักสื่อฯ เข้าร่วมงานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

สำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ครบรอบ 11ปี

สำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี

สำนักสื่อฯ เข้าร่วมงานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2559

สำนักสื่อฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับ AEC.

ผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักสื่อฯ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่อธิการบดี และอดีตอธิการบดี

No Articles for this News Feed.