one stop service

เป็นการให้บริการออนไลน์ของสำนักสื่อฯ โดย ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่ระบบและทำการขอใช้บริการออนไลน์ผ่านระบบนี้

จะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้...