ถ่ายทอดสดการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์
* ตารางการถ่ายทอดการเรียนการสอนทางไกลขึ้นอยู่กับวิชาที่ทำการเรียนการสอนในแต่ะละเทอมนั้นๆ

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ