One Stop Service

ระบบการให้บริการออนไลน์
แล้วเสร็จ ณ จุดเดียว
เปิดให้บริการ เร็วๆ นี้

Cemt Service

การให้บริการสำนักสื่อฯ

E-Journal

วารสารออนไลน์
ของสำนักสื่อฯ

E-resources

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

ข่าวประกาศจากสำนักสื่อฯ

ขณะนี้สำนักสื่อเปิดให้บริการ One Stop Service ผู้ใช้บริการสามารถขอใช้บริการผ่านระบบนี้ได้ ผ่านช่องทางนี้ได้ที่นี่

  • ฝ่ายผลิตและบริการฯ
  • ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา
  • สำนักงานผู้อำนวยการ
icon

งานผลิตสื่อการเรียนรู้

บริการห้องบันทึกเสียง, ผลิตสื่อการเรียนรู้, บริการสตูดิโอถ่ายภาพและงานโทรทัศน์, บริการถ่ายภาพนิ่ง, บริการถ่ายวีดิทัศน์ด้วยระบบ HD, 4K

งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

บริการโสตฯ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี, บริการโสตฯ ในห้องเรียน, บริการระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์, บริการเครื่องเสียง

รายละเอียดเพิ่ม..

icon

ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

บริการออกแบบ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

บริการแหล่งทัรัพยากรการเรียนรู้

บริการฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

บริการฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา

icon

สำนักงานผู้อำนวยการ

งานบริหารงานทั่วไป

งานพัสดุ

งานการบัญชี

วีดิทัศน์แนะนำสำนักสื่อฯ

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.