บุคลากรสำนักสื่อฯ

สำนักงานผู้อำนวยการ

นายกรสุวรรณ์ ศดิสสุวรรณกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
kornsuwan@g.swu.ac.th
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15411
นางสาวศิริพัตร์ ตันเสถียร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
siripat@g.swu.ac.th
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15406
นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
sairungl@g.swu.ac.th
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15405
นางสาวสุกัญญา หงษาครประเสริฐ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
sukunya@g.swu.ac.th
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15404
นางสาวอรวรรณ ภูมี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
orawanpu@g.swu.ac.th
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15410
Scroll to Top