การบริการ

ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้

วีดิทัศน์ตามประสงค์

บริการทบทวนการเรียนการสอนย้อนหลังรูปแบบวีดิทัศน์สายธาร
(Video Streaming) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ http://vod.swu.ac.th

สตูดิโอถ่ายภาพและงานโทรทัศน์

บริการห้องสตูดิโอสำหรับงานถ่ายภาพนิ่งและงานด้านโทรทัศน์
ด้วยเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานระดับสากล
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน

ถ่ายวีดิทัศน์ด้วยระบบ HD & 4K

บริการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ถ่ายและบันทึกวีดิทัศน์ ด้วยระบบดิจิทัล HD & 4K งานพิธีการ งานวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ พร้อมถ่ายทอดสดทางออนไลน์ (Live Broadcast/Live Streaming) รวมถึงผลิตวีดิทัศน์ด้วยระบบฉากเสมือนจริง (Virtual Studio/Green Screen)

ถ่ายภาพนิ่ง

บริการถ่ายภาพนิ่งสำหรับงานผลิตสื่อการเรียนรู้ ถ่ายภาพนิ่งบุคคล
งานพิธีการ งานวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ในสตูดิโอและนอกสถานที่

ห้องบันทึกเสียง

บริการห้องบันทึกเสียงที่สามารถรองรับการบันทึกเสียงได้หลากหลายรูปแบบ ด้วยเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานระดับสากล พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน

ระบบเครื่องเสียง

บริการชุดอุปกรณ์ระบบขยายเสียงในและนอกสถานที่
สำหรับงานพิธีการ งานวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ

ระบบโสตฯ หอดนตรี
และการแสดงอโศกมนตรี

บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 - 2

ระบบโสตฯ ของมหาวิทยาลัย
และห้องเรียน

บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์ในงานพิธีการ งานวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ระบบการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ (ประสานมิตร - องครักษ์)
และให้บริการห้องเรียนรวม ณ อาคาร 14 มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์

ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา

พัฒนาหลักสูตรให้ความรู้ Up-Skill, Re-Skill
จัดฝึกอบรมแก่บุคลากรและนิสิต

S__59817986

ออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา

ให้คำปรึกษา ออกแบบและผลิตสื่อฯ การเรียนการสอน
เครื่องมือวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษา

IMG_9204-Edit-3

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้

เผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา
เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อและการเรียนการสอน

สำนักงานผู้อำนวยการ

งานบริหารและธุรการ

งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน งานกิจการนิสิต
งานทรัพยากรบุคคล งานธุรการ

งานพัสดุ

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง การควบคุมเก็บรักษา
การตรวจนับและการรับ-จ่ายพัสดุ

งานการเงิน

งานเงินเดือนและค่าจ้าง งานบริหารงบประมาณ
งานบัญชี

Scroll to Top