บุคลากร

ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

(HURIS) 

Employee Self Services

(ESS)

ระบบเบิกเงินสวัสดิการพนักงาน

(WELFARE)

ระบบประเมินการปฎิบัติงาน

(CEMT KPI)

ระบบยืมอุปกรณ์
เพื่อการทำงาน
(ฝ่ายพัฒนาเทคโนฯ)

Scroll to Top