คุณธรรมและความโปร่งใส

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแนวทางของสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้ส่วนงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเชื่อมโยงไปยังแผนป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และให้ส่วนงานมีความคุ้นเคย สามารถวางแผนงานในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง รวมถึงการดำเนินงานตามขั้นตอนการประเมินได้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนงานภาครัฐ ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการประเมินมากยิ่งขึ้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ผู้บริหารและบุคลากรสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการทำงานของสำนักสื่อฯ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักสื่อฯ “สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประพฤติมิชอบ และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ”

สำนักสื่อฯ ได้กำหนดเเนวปฏิบัติร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญเเละของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้

  1. ไม่รับของรับของขวัญเเละของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งทางตรงเเละทางอ้อม
  2. ไม่เเสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญเเละของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top